Menu

VEDTÆGTER

image

Vedtægter for fodboldakademiet Mosaik:

§ 1. Foreningens navn og hjemsted: 

Foreningens navn er ”Fodboldakademiet Mosaik”. Foreningens hjemsted er i Køge Kommune. 

§ 2. Foreningens rmål: 

Foreningens formål er, at give fodboldinteresserede børn og unge mulighed for at styrke deres fodboldfaglige kompetencer, samt med udgangspunkt i et forpligtigende træningsfællesskab, fremme medlemmernes demokratiforståelse, og styrke såvel deres evne som lyst til at engagere sig i såvel foreningen, som det omkringliggende samfund.

§ 3. Medlemmer: 

Som medlem af foreningen kan optages alle, der aktivt vil arbejde for foreningens formål.  

Medlemskab kan dog i særlige tilfælde nægtes når 2/3 af bestyrelsen stemmer for dette. Nægtelse af medlemskab kan appelleres på førstkommende generalforsamling, der tager stilling med simpelt flertal. 

§ 4. Kontingent: 

Til drift af foreningens formål betaler medlemmerne et årligt kontingent, hvis størrelser fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Regnskab og revision: 

Regnskabsåret er kalenderåret. 

Det reviderede regnskab, med kommende års budget, skal være fremsendt til medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Foreningens midler opbevares i det af foreningen valgte pengeinstitut. 

§ 6. Tegning og hæftelse: 

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, nogen personlig hæftelse for de på foreningen hvilende forpligtigelser. 

§ 7. Generalforsamling: 

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsorden vedlægges indkaldelsen. Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

§ 8. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

• Valg af dirigent. 

• Bestyrelsens beretning. 

• Regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

• Behandling af indkomne forslag. 

• Fastsættelse af kontingent. 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

• Valg af revisor og suppleant 

• Eventuelt. 

§ 9. Stemmeret og afstemning: 

Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Medlemmer  kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder.

Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen. 

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. 

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 12. 

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt. 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling: 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. 

Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling. 

§ 11. Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af tr medlemmer.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Køge Kommunes retningslinier. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Formand og et bestyrelsesmedlem vælges i ulige år, mens næstformand vælges de lige år. 

Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden. 

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. 

For at være valgbar, skal den foreslåede personligt være tilstede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg. 

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. 

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel. 

Dagsorden for bestyrelsesmødet offentliggøres på foreningens hjemmeside 7 dage inden bestyrelsesmødet finder sted. Tilsvarende offentliggøres et beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne på foreningens hjemmeside senest 14 dage efter mødet har fundet sted.

§ 12. Opløsning/ændring af formålsparagraf: 

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 51% af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 51% af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget. 

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal. 

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud et almennyttigt formål i Køge efter seneste generalforsamlings beslutning. 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Herfølge den 28.8 2019.

Sådan anvender siden cookies En cookie er et lille stykke tekst, der sendes til din browser fra et website, du besøger. Den hjælper websitet med at huske oplysninger om dit besøg som eksempelvis. dit foretrukne sprog og andre indstillinger. Dette gør dit næste besøg nemmere, og websitet bliver mere brugbart. Cookies spiller en vigtig rolle. Uden dem ville det være meget mere frustrerende at bruge nettet. Vi bruger cookies til mange forskellige formål. Vi bruger dem eksempelvis til at tælle, hvor mange besøgende vi modtager på en side.